Disclaimer

Disclaimer

Hoewel alle informatie op deze website met de grootste zorgvuldigheid is ontwikkeld en wordt onderhouden, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer geldig is en/of juist is. 

Ebony Menso Therapy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen verplichtingen van Ebony Menso Therapy worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Ebony Menso Therapy behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ebony Menso Therapy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld om deskundig advies van een arts en/of specialist te vervangen. Daarentegen: raadpleeg bij het gebruik van supplementen altijd de behandelend arts en/of therapeut.

De informatie op deze website is geenszins bedoeld om gezondheidsproblematiek te diagnosticeren, behandelen of genezen, noch aanpassingen door te voeren in het medicatiegebruik.
Lees vóór het gebruik van elk product op deze website, de product- en gebruiksinformatie aandachtig door. Raadpleeg bij twijfel altijd de behandelend arts, specialist of therapeut.

Ebony Menso Therapy kan geen invloed uitoefenen op informatiebronnen die door derden worden onderhouden en waarnaar bepaalde verwijzingen worden gedaan op deze website.
Ebony Menso Therapy draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen, tenzij anders overeengekomen.

 

Ebony Menso Therapy behoudt zich het auteursrecht van alle aanwezige content op deze website, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bronverwijzingen of een ander referentiemiddel.
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen, applicaties, audiobestanden, werkbladen en/ of oefenmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door Ebony Menso Therapy.