Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de cliënt of derde.

Therapeut: Ebony Menso, werkzaam voor Ebony Menso Therapy

Cliënt: een ieder wie een dienst (zoals een consult) of product afneemt bij (een therapeut van) Ebony Menso Therapy

Artikel 2: Titel

1. Ebony Menso werkzaam onder de volgende titels: Psycholoog conform de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), orthomoleculair therapeut, conform opleidingseisen van opleidingsinstituut Natura Foundation en hypnopracticioner conform opleidingseisen van opleidingsinstituut HIN (Hypnose Instituut Nederland).

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

1. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de therapeut worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de therapeut zijn verstrekt, behoudt de therapeut zich het recht een aanmelding niet in behandeling te nemen, of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

2. De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de therapeut kenbaar behoorde te zijn.

3. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

4. Therapie adviezen zijn specifiek op de huidige gezondheidstoestand en leefomstandigheden van de cliënt afgestemd, zijn daardoor mogelijk niet gezondheidsbevorderend voor derden en kennen daardoor mogelijk een beperkte geldigheidsduur.

5. Therapie advies bij een therapeut van Ebony Menso Therapy dient niet ter vervanging van behandeling bij een arts en/of specialist. Behandeling bij een arts en/of specialist kan in overleg met de betreffende arts en/of specialist en de therapeut worden afgebouwd of stopgezet. Indien de cliënt behandeling bij een arts/ specialist op eigen initiatief stopzet, dient de therapeut hiervan direct op de hoogte te worden gesteld.

6. Lab uitslagen worden na consultatie door de therapeut digitaal aan de cliënt verstrekt.

Artikel 4: Kosten en afspraken ten aan zien van de overeenkomst

1. De kosten en praktijkinformatie zijn vermeld op de website of zijn per e-mail verstrekt.

2. De therapeut dient de consulten op afgesproken tijd te laten beginnen. Indien de therapeut het consult niet op afgesproken tijd kan laten beginnen, zal de betreffende tijd ofwel worden ingehaald of in mindering worden gebracht op de factuur.

3. Indien de cliënt niet op de afgesproken tijd aanwezig is voor het consult, wordt dit niet in mindering gebracht op de factuur en behoudt de therapeut zich het recht het tarief voor het volledige consult te hanteren.

4. De factuur wordt bij de cliënt in rekening gebracht en enkel per e-mail verstrekt.

5. Cliënt draagt er zorg voor dat de factuur tijdig is betaald, dat wil zeggen binnen de door de therapeut aangegeven termijn. Indien de cliënt hier niet aan voldoet, kan de therapeut het consult en/ of behandeltraject opschorten tot de betaling is voldaan, of het traject beëindigen.

Artikel 5: Betaling

1. Algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de overeenkomst. Zie de algemene betalingsvoorwaarden.

2. Indien de cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de therapeut het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud aan de cliënt verstrekte zaken

1. Alle door de therapeut aan de cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de therapeut, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan de cliënt.

2. Indien de therapeut aan de cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is de cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de therapeut hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

3. Niets van de door de therapeut aan cliënt verstrekte zaken zoals oefeningen, audiobestanden en therapie adviezen mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven door de therapeut.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De therapeut is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het interpreteren, opvolgen en uitvoeren van adviezen, noch voor de gevolgen van deze adviezen en alle activiteiten die worden ondernomen op basis van adviezen zoals verstrekt in consultatie dan wel schriftelijk.

2. De therapeut is aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

3. De cliënt is ervan op de hoogte dat het opvolgen van adviezen, inclusief het nemen van suppletie, geheel op eigen verantwoordelijkheid is en daarmee eigen risico is.

Artikel 8: Opzegging en beëindiging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde mondeling of schriftelijk (per post of e-mail) opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de cliënt, heeft de therapeut recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de therapeut zijn toe te rekenen. Voorts is de cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de cliënt.

3. De therapeut heeft het recht de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de therapeut bedreigt, verbaal of fysiek agressief bejegend, of onder invloed van middelen als alcohol en/of drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als de cliënt iets beschadigd in de therapiesetting ontvangt hij/zij daarvan een factuur.

4. Gedurende de behandelovereenkomst is er mogelijkheid voor de psycholoog om de cliënt naar een andere praktijk of instantie door te verwijzen indien op basis van de expertise van de therapeut wordt ingeschat dat de cliënt daar beter geholpen kan worden. De therapeut zal dit met de cliënt bespreken.

Artikel 9: Het recht van privacy van de cliënt

1. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliënt gegevens mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt.

Artikel 10: Vragen & Contact

1. Indien de cliënt wenst een vraag te stellen buiten een consult om, dient dit per mail te gebeuren. Vragen die via andere kanalen (zoals Whatsapp of social media) worden gesteld, worden niet beantwoord.

2. De therapeut zal korte vragen, dat wil zeggen vragen die in 2 zinnen kunnen worden beantwoord, zo snel mogelijk of in een volgend consult beantwoorden. Vragen die een antwoord vereisen langer dan 2 zinnen of gesteld zijn in meer dan 5 regels tekst zullen enkel in een consult worden beantwoord.

Artikel 11: Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de therapeut, wordt de cliënt verzocht dit aan de therapeut kenbaar te maken en mondeling 1-op-1 met de therapeut te bespreken.

2. De therapeut zal op professionele wijze samen met de cliënt naar een bij de therapie passende oplossing zoeken.

3. Indien de cliënt zich in een gesprek met de therapeut onvoldoende geholpen voelt in zijn/haar klacht, kan contact worden opgenomen met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Toepassing

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke behandelovereenkomst aangegaan tussen de therapeut en de cliënt, dat wil zeggen zowel mondeling als schriftelijk.

Artikel 2: Annulering

1. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van het consult te worden geannuleerd. Indien er door de cliënt niet of niet tijdig wordt geannuleerd, of de cliënt is niet verschenen volgens afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt volledig in rekening te brengen.

2. Indien de therapeut genoodzaakt is om welke reden dan ook, het consult te annuleren, zal deze te allen tijde zoeken naar een passende oplossing, er kunnen hier kunnen door cliënt echter geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 3: Betalingstermijn

1. De therapeut kan de cliënt voorafgaand aan een consult of bestelling van producten en/of diensten een factuur toesturen en verzoeken de betaling vóór het consult of levering van producten te voldoen. Indien de cliënt niet aan deze betaling voldoet, behoudt de therapeut zich het recht om het consult of de levering van producten op te schorten tot de betaling is voldaan.

2. Facturen die nadien, dat wil zeggen na een consult of bestelling van producten en/ of diensten worden toegestuurd dienen binnen 14 dagen na datum van het versturen van de factuur te zijn betaald.

3. Indien er niet aan de hierboven gestelde termijn van 14 dagen is voldaan, zal de therapeut een betalingsherinnering sturen, waarvan de cliënt wordt verzocht deze binnen 7 dagen te voldoen.

4. Indien de cliënt de factuur niet binnen de termijn van de betalingsherinnering heeft voldaan, of indien de onder artikel 4 bedoelde machtiging om welke reden dan ook niet kan geschieden, is de cliënt in verzuim (zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist) en is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel door derden uit te laten voeren en/of rente in rekening te brengen van 3% per maand over het openstaande bedrag, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. Bij betalingsachterstand behoudt de therapeut zich het recht verdere behandeling op te schorten of te annuleren totdat de cliënt aan zijn/ haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 4: Machtigingen

1. Indien de cliënt aan de therapeut machtiging heeft verleend tot bankincasso, wordt hiervan binnen de eerste zeven dagen vanaf factuurdatum gebruik gemaakt.

Artikel 5: (Buiten)gerechtelijke kosten

1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €75,-.

2. Extra kosten die de therapeut maakt door het niet tijdig of niet naar waarheid verstrekken van informatie door de cliënt, noodzakelijk voor de therapeut om de behandeling vakkundig uit te kunnen voeren, bedragen €100,- per week. De termijn voor het verstrekken van deze informatie is vooraf door de therapeut aan de cliënt mondeling, dan wel schriftelijk medegedeeld.